Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία" υποστηρίζεται από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ και προσφέρεται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η Οργανική Σύνθεση και γενικότερα η Οργανική Χημεία και οι Εφαρμογές τους στη Χημική Βιομηχανία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και εργαστηριακού) μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα  σύνθεσης και μελέτης χημικών προϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το ΠΜΣ στοχεύει να εκπαιδεύσει στελέχη που θα είναι ικανά να στελεχώσουν τη χημική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών τομέων των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Κέντρων, με τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή τους στις συνολικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εσωτερική Αξιολόγηση ΔΠΜΣ Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία του Τμήματος Χημείας από την ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία"
Created by VM