Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία" υποστηρίζεται από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ και προσφέρεται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η Οργανική Σύνθεση και γενικότερα η Οργανική Χημεία και οι Εφαρμογές τους στη Χημική Βιομηχανία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και εργαστηριακού) μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα  σύνθεσης και μελέτης χημικών προϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το ΠΜΣ στοχεύει να εκπαιδεύσει στελέχη που θα είναι ικανά να στελεχώσουν τη χημική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών τομέων των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Κέντρων, με τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή τους στις συνολικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Χημείας εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθιστώντας το Τμήμα Χημείας απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος Χημείας. Επιπροσθέτως το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας. 
Το Τμήμα Χημείας δεσμεύεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, και στο ΠΜΣ «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία», το οποίο προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του εν λόγω προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό του, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού του.
Εσωτερική Αξιολόγηση ΔΠΜΣ Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία του Τμήματος Χημείας από την ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία"
Created by VM